V zmysle požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 vedenie spoločnosti rozhodlo o nasledovnom smerovaní:

 

  • Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a trvalo zlepšovať efektívnosť týchto systémov.
  • Budeme zabezpečovať poskytovanie služieb, aby sme v maximálnej miere zamedzili negatívnemu vplyvu na životné prostredie.
  • Sústavné zlepšovanie chceme dosiahnuť nie len plnením legislatívnych požiadaviek a iných požiadaviek, ktoré sa naša organizácia zaviazala plniť ale aj plnením neočakávaných požiadaviek zákazníkov.
  • Našich zamestnancov budeme pravidelne preškoľovať a tým zvyšovať ich povedomie.
  • Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci našich zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou našej spoločnosti.
  • Presadzujeme plnú zodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu poskytovaných služieb, životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na svojom pracovisku a pracovisku a zákazníkov.
  • Riadením rizík v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci chceme v maximálnej miere predchádzať prevencii nezhôd, znečistenia prostredia a prevencii zranení a poškodení zdravia pracovníkov a našich dodávateľov.