PROJEKTOVANIE

V rámci projekčných služieb poskytujeme spracovanie všetkých druhov a stupňov projektovej dokumentácie:

  • Územnoplánovacie podklady – urbanistická štúdia, územný generel cyklistickej dopravy a pod.
  • Štúdie – štúdia realizovateľnosti, investičný zámer, spracovanie CBA analýz a pod.
  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie – vrátane všetkých súvisiacich činností – tzn. polohopisné a výškopisné zameranie, informatívne zákresy priebehov inžinierskych sietí.
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie – vrátane všetkých súvisiacich činností – tzn. predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie stavby, vytýčenie a zákresy priebehov inžinierskych sietí, inžiniersko-geologický a hydro-geologický prieskum, projekty profesií – elektroinštalácie, zdravotechnika (voda, kanalizácia, plyn), projektovanie objektov (priepusty, mosty, tunely), architektúra, geotechnika, statika, požiarna ochrana a pod.
  • Dokumentácia pre realizáciu stavby.
  • Porealizačné zameranie a spracovanie porealizačnej dokumentácie stavby (vrátane porealizačného geodetického zamerania).

Súčasťou projekčnej činnosti je aj konzultácia navrhovaných riešení s dotknutými orgánmi, poradenská činnosť a koordinácia profesií. Okrem projektových dokumentácií v zmysle platných STN a TP spracúvame aj rozličné príručky či manuály navrhovania cyklistickej infraštrukútry pre kraje, okresy, mestá, obce či rozličné iné subjekty.