INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Komplexná inžinierska činnosť v mene objednávateľa, ktorej cieľom je zabezpečiť prípravu a realizáciu stavby – zastupovanie v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami, najmä zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, dokumentácie stavby, zastupovanie navrhovateľa v územnom konaní, stavebníka v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia, rozhodnutia a stanoviská, príprava konania na výber zhotoviteľa stavby, zabezpečenie zmluvnej agendy stavby a dozornej činnosti pre objednávateľa (stavebníka).

Zabezpečujeme aj majetkoprávne vysporiadanie pozemkov.