PORADENSKÁ ČINNOSŤ

V rámci našich služieb ponúkame konzultačnú a poradenskú činnosť súvisiacu s podporou a rozvojom cyklistickej dopravy a cykloturistiky:

  • Spracovanie zadania pre územný generel cyklistickej dopravy a iné územnoplánovacie podklady.
  • Spracovanie zadania pre projektovú dokumentáciu v stupni štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby, výrobnú dokumentáciu, porealizačné zameranie.
  • Manažment a koordinácia budovania cyklotrás a doplnkovej infraštruktúry na území miest a obcí. Identifikácia priorít, návrh etapizácie výstavby cykloinfraštruktúry.
  • Propagačná činnosť – marketing.
  • Komunikácia s verejnosťou.
  • Návrh a realizácia opatrení súvisiacich s pozitívnou diskrimináciou cyklistov.
  • Participácia na hľadaní zdrojov prefinancovania realizácie cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry.
  • Odhady prepočtov nákladov stavieb.
  • Odborná konzultačná činnosť v procese výstavby cykloinfraštruktúry.
  • Adjustácia projektových dokumentácií a projektových zámerov.