• Miesto: Obec Dolný Bar, okres Dunajská Streda, Trnavský samosprávny kraj, SR
  • Investor: Obec Dolný Bar
  • Dátum spracovania PD: 2017
  • Dátum realizácie stavby: 2017 (1. etapa)

Cyklotrasa pozostáva z 2 samostatných stavebných objektov – z cyklotrasy a verejného osvetlenia. Je situovaná v katastrálnych územiach Dolný Bar, Trhová Hradská a Horné Topoľníky.

Väčšina stavby je navrhovaná ako novostavba, pričom veľká časť je vedená po korune pravostrannej hrádze kanála Gabčíkovo – Topoľníky. Celková dĺžka navrhovanej cyklistickej trasy je 7,523 81 km. Pozdĺž cyklotrasy, pri križovaní s frekventovanými miestnymi komunikáciami a cestami, bolo navrhnuté nové verejné osvetlenie.

V roku 2017 bola zrealizovaná 1. etapa tejto stavby – v katastrálnom území obce Dolný Bar. Vybudované bolo prepojenie centra obce s pravostrannou hrádzou kanála Gabčíkovo – Topoľníky, kde je jestvujúca MTB cykloturistická trasa. Dĺžka realizované úseku bola 0,795 05 km.