• Miesto: Okres Púchov, Trenčiansky samosprávny kraj, SR
  • Investor: Trenčiansky samosprávny kraj
  • Dátum spracovania PD: 2017
  • Dátum realizácie stavby: 2018-2019
  • Objekty na stavbe:
    • Odpočívadlo pre cyklistov
    • Lávka pre chodcova a cyklistov
    • Gabionové oporné múry

Zrealizovaná cyklotrasa je súčasťou projektu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí v rámci TSK, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy aj cezhraničného charakteru. Spájať bude významné body v rámci kraja, ako sú priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

Celková dĺžka cyklotrasy je 4,062 27 km. Je vedená v súbehu s riekou Váh, po korune pravostrannej ochrannej hrádze rieky. Šírka cyklotrasy je 3-4,5 m. Vo väčšine dĺžky je vybudovaná cyklotrasa v súbehu s chodníkom pre chodcov. V dôsledku šírkového usporiadania bolo potrebné rozšíriť korunu hrádze na vzdušnej strane hrádze – formou gabionového oporného múru, ktorý v najvyššej časti (pri Nosickej priehrade) dosahuje výšku až 7,5 m.

Na trase je v blízkosti Nosickej priehrady situované odpočívadlo pre cyklistov. Stavba prepája mesto Púchov s obcou Nimnica, Nosickou priehradou a Kúpeľmi Nimnica.